อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม เอเชีย ฟอร์จูน บจก

รหัส รายการรักษา  ราคา 
หมวด 1 งานตรวจรักษาทั่วไป
11 ค่าตรวจและให้คำปรึกษา 200
(เฉพาะกรณีที่ไม่มีการทำการรักษาหรือส่งต่อ หรือผู้ป่วยไม่ต้องการทำการรักษา)
12 ค่าบริการถ่ายภาพรังสี (เอ็กซเรย์) 
121 การเอ็กซเรย์ฟิลม์เล็ก (Periapical film) 200  -  300
122 การเอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ (Panoramic) 500
13 ค่าใส่เครื่องมือรักษากล้ามเนื้อและข้อต่อขอกรรไกร (Occlusal splint (Acrylic) 3,000  -  4,000
14 ค่าใส่เครื่องมือกันกระแทกในช่องปาก (Soft mouthgaurd) 2,000
15 ฟอกสีฟัน (Bleaching)  ครั้งละ
151 การฟอกสีฟัน แบบทำที่บ้าน 4,500  -  5,000
152 การฟอกสีฟัน แบบทำที่คลินิก 8,000  -  9,000
หมวด 2 งานรักษารากฟัน
21 การรักษารากฟัน
211 การรักษาคลองรากฟัน ฟันหน้า (incisor & canine) 3,000  -  4,000
212 การรักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อย (premolar)  4,000  -  6,000
213 การรักษาคลองรากฟัน ฟันกราม (molar)  9,000  -  12,000
การรักษาคลองรากฟัน (รวมค่า X-ray แต่ไม่รวมค่าอุดฟัน)
22  การรื้อวัสดุอุดในคลองรากฟัน 500
23 การกระตุ้นปลายรากให้ปิด (Apexification) ครั้งละ 500
งาน 3 ศัลยศาสตร์ช่องปาก
31 ถอนฟัน
311 ถอนฟัน อย่างง่าย (simple extraction)  500
311 ถอนฟัน (difficult extraction) แคะรากอย่างง่าย 800 1,000
312 ถอนฟัน แคะรากอย่างยาก 1,000  -  1,500
313 ถอนฟันกรามซี่ที่สาม ที่ขึ้นแล้ว  1,000  -  1,500
32 ผ่าฟันคุด
321 ผ่าฟันคุด (Vertical Impaction) อย่างง่าย (เปิดเหงือก แต่ไม่กรอกระดูก) ซี่ละ  1,200  -  1,500
322 ผ่าฟันคุด (Vertical Impaction)  (เปิดเหงือก กรอกระดูก ไม่แบ่งฟัน) ซี่ละ  1,500  -  2,500
323 ผ่าฟันคุด (MA Impaction)  (เปิดเหงือก กรอกระดูก แบ่งฟัน) ซี่ละ  2,500  -  3,000
324 ผ่าฟันคุด (Horizontal Impaction)  (เปิดเหงือก กรอกระดูก) ซี่ละ  3,000  -  4,000
33 ผ่าตัดปลายรากฟัน
331 ผ่าตัดปลายรากฟันหน้า 2,000  -  2,500
332 ผ่าตัดปลายรากฟันกรามน้อย 2,500  -  3,000
333 ผ่าตัดปลายรากฟันกราม 3,000  -  4,000
34 ผ่าตัดเล็กในช่องปาก 
341 ผ่าตัดเพื่อตบแต่งกระดูก (Alveoloplasty,Alveolectomy) บริเวณละ (3-5 ซี่) 2,500  -  3,000
342 ผ่าตัดปุ่มกระดูกในช่องปาก  (Remove Torus palatinus หรือ Torus mandibularis) 3,000  -  4,000
343 ผ่าฝีหนองในช่องปาก[Intraoral incision & Drain(I/D) 2,000  -  3,000
35 รักษาการอักเสบของแผลถอนฟัน 500
36 ผ่าตัดรากฟัน
361 ผ่าตัดปลายรากฟัน 1,500  -  2,500
362 ตัดรากฟัน (Root amputation) ซี่ละ 1,500
363 แบ่งฟันครึ่งซีก (Hemisection) ซี่ละ 1,000
37 การผ่าตัดเพิ่มความสูงของตัวฟัน (Crown  lengthening)
371 เพิ่มความสูงของตัวฟัน ซี่แรก 2,000  -  2,500
ซี่ต่อไป ซี่ละ 500
372 ตัดเหงือกด้านท้ายฟัน (Distal Wedge) ตำแหน่งละ 800  -  1,500
38 งานทันตกรรมรากเทียม
381 ค่าบริการผ่าตัดฝังรากเทียม (ไม่รวมค่าตัวรากเทียม) ซี่ละ 10,000
382 ค่าบริการใส่ฟันเทียมรากเทียม (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่า lab)      ซี่ละ 6,000
383 การดูแลคงสภาพรากเทียม ครั้งละ 500
หมวด 4 งานทันตกรรมบูรณะ
41 การอุดฟันด้วยโลหะอมัลกัม
411 หนึ่งด้าน 500  -  800
412 สองด้าน 800  -  1,000
413 สามด้าน 1,000  -  1,200
42 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite filling Light cure)
421 หนึ่งด้าน 500  -  800
422 สองด้าน 800  -  1,000
423 สามด้าน 1,000  -  1,200
43 การอุดฟันด้วย เทคนิค อินเลย์หรือ ออน์เลย์
431 หนึ่งด้าน 5,000
432 สองด้าน 6,000
433 สามด้าน 7,000
44 ปิดช่องระหว่างฟัน(Diastema)  
441 ปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema) 1 ช่อง 1 ซี่ 1,500  -  2,000
442 ปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema) 1 ช่อง 2 ซี่ ๆ ละ 1,000  -  1,500
45 การอุดเพื่อเป็นแกนรองรับครอบฟัน (Crown foundation) ซี่ละ 1,500  -  2,000
46 อุดหลุมร่องฟันและเคลือบหลุมปิดร่องฟัน (PRR) 1,000  -  1,200
47 เคลือบหลุมร่องฟัน(Sealant) ซี่ละ 400  -  500
*** dycal/Base คิดเพิ่ม 100 บาท ***
หมวด 5 งานทันตกรรมสำหรับเด็ก
51 ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 400  -  500
52 ถอนฟันน้ำนม อย่างยาก
53 อุดฟันด้วย Amalgam (ฟันน้ำนม)
531 หนึ่งด้าน 500  -  600
532 สองด้าน 700  -  800
533 สามด้าน 900  -  1,000
54 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite filling Light cure)
541 หนึ่งด้าน 500  -  600
542 สองด้าน 700  -  800
543 สามด้าน 900  -  1,000
55 การรักษารากฟันน้ำนม
551 รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (Pulpectomy)  ซี่ละ 1,500
552 รักษาคลองรากฟันน้ำนมในฟันหน้า (Pulpectomy) ซี่ละ 2,000
553 รักษาคลองรากฟันน้ำนมในฟันหลัง (Pulpectomy) ซี่ละ 3,000  -  4,000
56  เครื่องมือกันช่องว่าง
561 แบนและลูป (Band and Loop) 2,500
562 ลิงค์กัวล์ โฮลดิ้ง อาร์ช (Lingual Holdinf aech)ชิ้นละ 2,500
563 เครื่องมือแนนส์ (Nance appliance)ชิ้นละ 2,500
57 ครอบฟันเพื่อการรักษา
571 ครอบฟันไร้สนิม   (Stainless steel crown)   ซี่ละ 2,000
572 ครอบฟันหน้า  (Pedo strip crown)   ซี่ละ 2,000
*** dycal/Base คิดเพิ่ม 100 บาท ***
หมวด 6 งานทันตกรรมประดิษฐ์
61 ใส่ฟันเทียมถอดได้
611 ฟันเทียมทั้งปาก (Full denture) 10,000  -  12,000
612 ฟันเทียมเฉพาะบน หรือล่าง (Upper-Lower Single denture) 6,000  -  8,000
613 ฟันเทียมถาวรชนิดถอดได้มีฐานเป็นโครงโลหะ (RPD) ซี่แรก 5,000
              คิดซี่ต่อไป  ซี่ละ 500
614 ฟันเทียมถาวรชนิดถอดได้มีฐานพลาสติก (Valplast) ซี่แรก 5,000
              คิดซี่ต่อไป  ซี่ละ 500
615 สะพานฟันชนิดถอดได้ (Removevable Bridge) ไม่เกิน 2 ซี่ 6,000
616 ฟันเทียมชั่วคราว ชนิดถอดได้ ฐานพลาสติก (TP) ซี่แรก 1,000
              คิดซี่ต่อไป  ซี่ละ 500
62 ใส่ฟันเทียมติดแน่น ครอบฟันชนิดโครงโลหะ
621 ชนิดโลหะหรือโครงโลหะประเภทโลหะไม่มีค่า (non precious alloy) 8,000
622 ครอบฟัน ชนิดโลหะหรือโครงโลหะประเภทโลหะกึ่งมีค่า  (semi-precious alloy) 10,000  -  14,000
622 ครอบฟัน ชนิดโลหะหรือโครงโลหะประเภทโลหะมีค่า  (precious alloy) 15,000  -  20,000
623 ครอบฟัน ชนิดเซรามิกล้วน (All ceramic) 12,000  -  15,000
63 ใส่ฟันเทียมติดแน่น ครอบฟันชนิดโลหะล้วน
631 ชนิดโลหะหรือโครงโลหะประเภทโลหะไม่มีค่า (non precious alloy) 8,000
632 ครอบฟัน ชนิดโลหะหรือโครงโลหะประเภทโลหะกึ่งมีค่า  (semi-precious alloy) 10,000  -  14,000
633 ครอบฟัน ชนิดโลหะหรือโครงโลหะประเภทโลหะมีค่า  (precious alloy) 15,000  -  20,000
634 ครอบฟัน ชนิดเซรามิกล้วน (All ceramic) 12,000  -  15,000
64 เดือยฟัน (Pintooth post core) ทุกชนิด
641 ฟันหน้า 1 คลองรากฟัน 2,500
642 ฟันหลัง  2  คลองรากฟัน 2,500
643 ฟันหลัง  3  คลองรากฟัน 3,000
65 ซ่อมฟันเทียม
651 ซ่อมฟันเทียมทั้งปากเฉพาะบน หรือล่าง ใช้อะคริกชนิดบ่มตัว 500
        ด้วยความร้อน (Repair)
652 ซ่อมฟันเทียมทั้งปากเฉพาะบน หรือล่าง ใช้อะคริกชนิดบ่มตัว ด้วยตัวเอง 400
653 ซ่อมฟันเทียมชั่วคราว 400
654 เสริมฐานฟันเทียมทั้งปากเฉพาะบน หรือล่าง ชนิดถาวร (Reline) 1,000
655 เสริมฐานฟันเทียมทั้งปากเฉพาะบน หรือล่าง ชนิดชั่วคราว soft liner 1,000
656 เปลี่ยนฐานฟันเทียมใหม่ อันละ 2,000
หมวด 7 งานทันตกรรมจัดฟัน
71 งานจัดฟันแบบติดแน่น
711 ค่าพิมพ์ปากและวางแผนการรักษางานทันตกรรมจัดฟัน 2,500
712 ค่าจัดฟันทั้งปาก (แบ่งเก็บเงินเป็นงวด ๆ) 45,000  -  60,000
ครั้งแรก 15,000
แบ่งจ่าย/เดือน 1,500
713 กรณีรักษา  ซึ่งในเวลานานกว่าปกติ 1,500
72 งานจัดฟันแบบถอดได้
721 ค่าเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้  5,000
722 ค่าปรับเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ 1,000
723 ค่าบริการ  Retener ปากละ  5,000
หมวด 8 งานรักษาโรคปริทันต์
81 การรักษา โรคเหงือกอักเสบ
811 ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (Scaling) หินน้ำลายน้อย 600  -  700
812 ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (Scaling) หินน้ำลายมาก 800  -  1,000
82 การรักษา โรคปริทันตอักเสบ
821 การรักษาโรคปริทันต์อักเสบระยะเริ่มต้น และขูดหินน้ำลายทั้งปาก (Scaling)  1,000  -  1,500
822 การรักษาโรคปริทันต์อักเสบระยะกลาง และขูดหินน้ำลายทั้งปาก (Scaling)  1,500  -  2,000
823 การรักษาโรคปริทันต์อักเสบระยะรุนแรง และขูดหินน้ำลายทั้งปาก (Scaling)  2,000  -  3,000
83 การบำบัดฉุกเฉิน โรคปริทันต์
831 การรักษาโรคปริทันต์ (กรณีฉุกเฉิน) ซี่ละ 800  -  1,000
832 ผ่าฝีปริทันต์ (Periodontal abscess drainage) ตำแหน่งละ 500
833 เกลารากฟัน ซี่ละ 500
ซ่ต่อไปซี่ละ 300
84 การผ่าตัดตกแต่งเหงือก (ginagivectomy/gingivoplasty) ซี่แรก 500
ซี่ ต่อไป 300
85 การผ่าตัดเหงือกยึด (frenectomy) 1,500  -  2,500
86 ศัลยกรรมเปิดเหงือก (Flap operation)
861 ไม่ตัดแต่งกระดูก (With outosteoplasty/ostectomy) 1,000  -  1,500
862 รวมการตัดแต่งกระดูก (With osteoplasty/ostectomy) 2,000  -  3,000
863 การชักนำให้เกิดการงอกใหม่ (With GTR)  (ค่าวัสดุต่างหาก) ตำแหน่งละ 2,000  -  3,000
*****หมายเหตุ  การรักษาที่ไม่ปรากฏในรายการ สามารถสอบถามได้ที่ทันตแพทย์ก่อนการรักษา******